Pirkimo taisyklės

Pirkimo taisyklės

UAB "ROYAL" profilis pirkimo-pardavimo taisyklės

 

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato UAB „ROYAL“ Profilis (toliau – Pardavėjas) ir el. parduotuvės www.royalprofilis.lt kliento (toliau – Pirkėjas) teises, pareigas ir atsakomybę.

1.2. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę visi veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys.

1.3. Pardavėjas, patvirtindamas Taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis Taisyklių 1.2. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

1.4. El. parduotuvės sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia el. parduotuvėje prekių užsakymą, atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

1.5. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.


2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Pirkėjas, užsisakydamas prekes el. parduotuvėje, įveda prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus duomenis, reikalingus PVM sąskaitai-faktūrai išrašyti (fizinis asmuo – vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą, juridinis asmuo – įmonės pavadinimą, kodą, PVM mokėtojo kodą, adresą, kontaktinio asmens telefono numerį ir el. pašto adresą) ir prekių pristatymo kainai paskaičiuoti (nurodomas pristatymo adresas), jeigu ši informacija Pirkėją domina.

2.2. Pirkėjas, pateikdamas duomenis, nurodytus Taisyklių 2.1. punkte, sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir/arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.3. Pardavėjas Taisyklių 2.1. punkte nurodytų Pirkėjo duomenų nenaudoja reklaminių pranešimų tikslais.

2.4. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

2.5. Jeigu Pirkėjas, pirkdamas el. parduotuvėje www.royalprofilis.lt, užsisako prekių pristatymo paslaugą, tuomet Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis, nurodytus užsakyme, perduoda Pirkėjo užsakymo vežėjui. Už vežėjui perduotų ir jau toliau vežėjo tvarkomų asmens duomenų saugojimą Pardavėjas neatsako.

2.6.  Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi.

2.7. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.8. Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Suėjus šioms aplinkybėms Pardavėjas asmens duomenis sunaikina.


3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Tinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinamos LR Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nustatytais atvejais ir sąlygomis. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu prekyba@royalprofilis.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį bei grąžinimo priežastį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Šia teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris vadovaujantis LR teisės aktais pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti prekes Pardavėjui. Pirkėjui tokiu atveju tenka prekių grąžinimo išlaidos.

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo naudojama, sugadinta arba nepasikeitė jos išvaizda.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.5. Jeigu Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymo metu pasikeičia užsakyme pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją el. paštu prekyba@royalprofilis.lt ir sulaukti patvirtinimo, kad šią informaciją Pardavėjas gavo.

3.6. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve www.royalprofilis.lt, sutinka su šiomis pirkimo-pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.


4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę atšaukti ir/arba panaikinti Pirkėjo užsakymą.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja paruošti Pirkėjo užsakytas prekes jų pervežimui, bet už tinkamą gabenimą Pardavėjas neatsako ir krovinio gabenimo rizikos neprisiima.

 

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

5.2. El. parduotuvės sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas gauna užsakymo patvirtinimo laišką iš Pardavėjo el. paštu, kurį nurodė Pirkėjas.

5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

5.4.1. naudojantis el. bankininkyste užsakymo metu;

5.4.2. atsiskaitydamas banko pavedimu po užsakymo suformavimo;

5.4.3. grynaisiais pinigais užsakymo atsiėmimo iš sandėlio metu.

5.5. Pardavėjas, susidarius nenumatytoms aplinkybėms ir dėl to neturėdamas užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, jeigu tokia galimybė yra. Jei Pirkėjas atsisako priimti prekės analogą, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už prekes sumokėtus pinigus į mokėtojo banko sąskaitą.


6. Prekių atsiėmimas arba pristatymas.

6.1. Pirkėjas, įsigyjęs prekes be pristatymo paslaugos, savo nurodytu el. paštu arba telefono numeriu gauna Pardavėjo pranešimą apie užsakymo įvykdymą ir įsipareigoja per 5 (penkias) kalendorines dienas nuosavu arba Pirkėjo užsakytu transportu išsivežti įsigytas prekes. Jeigu Pirkėjas neišsiveža įsigytų prekių per nurodytą terminą, jam bus taikomas sandėliavimo mokestis – 0,2 procento nuo užsakymo vertės už kiekvieną sadėliavimo dieną.

6.2. Pirkėjas, įsigyjęs prekes su pristatymo paslauga, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, iš anksto suderintas su Pirkėju po prekių užsakymo pateikimo.

6.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti ir išsikrauti pats, nebent užsakė prekių pristatymo su iškrovimu paslaugą. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir sutartu laiku, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.6. Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, pristatytų prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio neatitikimus, privalo vežėjo pateikiamame siuntos pristatymo dokumente (važtaraštyje) nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant vežėjui. Pirkėjui nepatikrinus pakuotės, pristatytų prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio ir (ar) vežėjo pateikiamame prekių pristatymo dokumente nenurodžius šių trūkumų, užsakymas yra laikomas tinkamai įvykdytu.

7. Prekių kokybė

7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje www.royalprofilis.lt parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.3. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

7.4. Pirkėjas negali reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl tokių medienai būdingų savybių, kurios atsiranda eksploatacijos metu, pavyzdžiui įtrūkimų, sakų ekstrakcijos/nuvarvėjimo, deformacijų ir pan.


8. Prekių grąžinimas ir keitimas.

8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, kokybiškos prekės keičiamos/grąžinamos, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (LR Vyriausybės 2014 m. Liepos 22 d. Nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

8.2. Pirkėjui grąžinant/keičiant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

8.2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

8.2.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

8.2.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

8.2.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

8.2.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

8.3. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.2. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.4. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

8.5. Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui už Pirkėjo atsisakytas prekes sumokėtus pinigus į mokėtojo sąskaitą. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.

8.6. Grąžinant ar keičiant kokybiškas prekes, prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui, Pirkėjo sumokėtos prekių pristatymo išlaidos negrąžinamos.


9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas užsakyme nepateikia tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.royalprofilis.lt el. parduotuve.

9.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, prekių kokybės aprašymu bei medienos gaminių sandėliavimo taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.4. Pardavėjas neatsako už pramoninio dažymo paslaugos, jeigu tokią Pirkėjas pasirinko, kokybę, nes ją atlieka ne pats Pardavėjas, o UAB „REFOR“. Pirkėjas pats nurodo norimos spalvos ar padengimo kodą arba pateikia spalvos pavyzdį, pagal kurį nudažomi jo įsigyti medienos gaminiai. Pardavėjas įspėja, jog spalva paletėje ir ta pačia spalva šviežiai nudažyta mediena nėra identiška. Pardavėjas už netinkamai atliktą dažymo paslaugą neatsako.

9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.


10. Rinkodara ir informacija.

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

10.3. Pardavėjas visus, su užsakymu susijusius pranešimus, siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu.

10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. paštu prekyba@royalprofilis.lt.

10.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.


11. Baigiamosios nuostatos.

11.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.